သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
20 Dec 2018

Full-Time Sale & Marketing Executive

SHI CO.,LTD – Posted by Yin May LwinAnywhere

Job Description

Job Description
This Sale and Marketing Executive Position is aimed for Door Lock & Door Accessories wares which is a subsidiary company of Kaung Nay Chi Home Equip.
• Working in sales approaches to building, construction projects and business.
• Meet with customers to provide product presentation and information.
• Responsible to manage daily operation sales to achieve sales target.
• Prepare sales quotations using excel.
• Build customer service relationship and keep the long-term relationship with customer.
• Create the sales and marketing weekly/monthly schedule for selling.
• Reporting sales activities towards target to the company director.
Job Requirements
• University graduate or related diploma/certificate is preferred.
• Must have (2-3) year experiences in Sales & Marketing Field.
• More preferable experience in building material products sales.
• Good communication skill and prefer good in English or Chinese.
• Good computer skills in MS Office and able to use email.
• Can be penetrate to new market
• Need driving license.

How to Apply

Unit 27, Building C,Thiri Yadanar Retail and Wholesale Market, Thu Dhamar Rd, North Okkalapa Township ,Yangon, Myanmar.
Email Address : [email protected]
အထက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားကို စိတ္၀င္စားေလွ်ာက္ထားလိုပါက(၂)ပတ္အတြင္း ဓာတ္ပံု(၃)ပံု၊မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ေလဘာမူရင္း၊ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမူရင္း၊ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း၊သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ မိတၱဴတို႔ျဖင့္ အထက္ပါလိပ္စာအတိုင္း လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ၊Email ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 1 day.

112 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume