သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
19 Oct 2018

Full-Time Senior Accountant

Co-pilot Company Limited – Posted by co-pilotAnywhere

Job Description

Senior Accountant for Yangon & Bago Offices
The company is a dealer of heavy machines located in Yangon and Bago. This position is required to travel to Bago office 1 or 2 times per months.

Key responsibilities
– Account receivable management: Issue invoices to clients and control AR and payments.
– Account payable management: Review invoices from suppliers, verify approval and make payments.
– Monitor and control stock.
– Prepare and record accounting entries.
– Perform month-end account closing and preparing the monthly financial statements to the management in Myanmar and Thailand Office.
– Ensure that all relevant taxes are properly recorded and paid on time.
– Liaise with the external auditor for the annual audit.

Required qualifications:
– At least 5 years of work experience in the accounting field.
– Good knowledge of Myanmar tax laws.
– Fluent in English
– Good command of computer skills
– Willing to travel between Yangon and Bago

How to Apply

Interested applicants are invited to send CV to email: [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 4 days.

182 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume