သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
24 Apr 2019

Full-Time Senior Software Developer (2) posts

Macro Intelligent Solutions – Posted by Macro Intelligent SolutionsAnywhere

mislogo.png

Job Description

Qualification to apply

* Degree/Diploma in computer related discipline
* Knowledge in SDLC,OOP, Modeling Languages
* Skillful in C#,Asp.Net
, Asp.net
MVC,Linq, Angular, Web api, Restful Service
* Skillful in MS Sql, Entity Framework, ADO.net

* Skillful in Html,Css, Javascript, Jquery
* Knowledge in Xamarin mobile platform
* English communication is good
* Good communication and comprehension skill
* Experience 3 years

Responsibilities

* Design and develop web applications based on singapore side
* Write program code to meet the design goals
* Test the program code to meet the given specifications
* Maintain program code in version control system in organized manner
* Follow development process instructions by company
* Communicate with project manager, team from singapore side
* Take care personal health and hygiene
* Be consistent and punctual for work
* Complete assigned tasks in-time and in-expected-quality
* Continue learning to improve capacity and competency based on level of expertise defined by company

How to Apply

How to apply

Please send your resume or cv with expected salary to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 2 days.

173 total views, 6 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume