သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
26 Jun 2018

Full-Time Senior Web Developer

Bindez – Posted by BindezAnywhere

bindez logo.png

Job Description

– Must have strong experiences in PHP7 and JavaScript ES6
– Must have strong experiences in Laravel 5, Vue.JS
– Must know HTML5, CSS3, and data visualization libraries such as chart.js
– Familiar with Linux environment
– Proficient English language skill
– Familiar with designing databases
– Must include Github Profile link.

How to Apply

Please send your Resume along with your cover letter to [email protected]

Apply with Github profile.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: startup and web developer. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 8 days.

269 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume