သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Nov 2017

Full-Time Software Development Team Lead (Microsoft .Net)

SpectrumSoft Technologies – Posted by SpectrumSoftAnywhere

Logo Small.png

Job Description

We are recruiting experienced software development team leads who have Microsoft .Net development expertise for offshore projects based in Yangon, Myanmar.

Following are the required skills for the posted job:
• Microsoft .Net Framework,
• C# .Net,
• ASP .Net (MVC / WebService),
• HTML 4 / HTML 5,
• JavaScript,
• CSS,
• Industry Standard Web development libraries (e.g., AJAX, jQuery, Node.js, etc.),
• Microsoft SQL Server, and
• Microsoft SharePoint Server and back-end API Development experience are desirable.
The ideal candidate must be having at least 6 – 8 years of Microsoft .NET development experience with mandatory skills of Team Leading, Project Management, Delivery Management experiences.

Should be able to manage development teams in terms of people and technology management and ability to complete assigned projects within the given timeline and quality.

According to the nature of the work, which requires channel communication with overseas offices; the relevant skill of English language in both verbal and written is mandatory.

Download job vacancy brochure in PDF format with both Myanmar and English language from http://bit.ly/2zgzJHo.

How to Apply

Kindly submit duly filled Job Application Form (download from http://bit.ly/2iNhDGx) to us via email [email protected]

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 18 days.

357 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume