အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္း

Posted by | September 22, 2013 | News

22 Sep 2013

(Referenced from Wall Street Journal – By SHIBANI MAHTANI)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သူ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေကာက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပရာတြင္၊ အရပ္သားအစိုးရသို႕ အကူးအေျပာင္း ျပဳလုပ္ေနမႈသည္ ေႏွးေကြးလြန္းေနေၾကာင္းနွင့္ ေနာင္ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ျပဳုလုပ္မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ သူမအေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း တို႕ကို စကၤာပူႏုိင္ငံသို႕ အလည္အပတ္ ေရာက္႐ွိေနခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

“ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ အခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ ခရီးေရာက္ခဲ့ၿပီ၊ စစ္မွန္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ခိုင္မာမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ အားေကာင္းမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္သြားသင့္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ တိုင္းျပည္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ အရာေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို႕ အာ႐ံုစိုက္ဖို႕ လိုအပ္တယ္” ဟု တနဂၤေႏြေန႔၌ Singapore Management University တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အရပ္သား အစိုးရအသစ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ စတင္ေခါင္းေထာင္လာလ်က္ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း၊ ယခင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒကို အရင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ ထိုကဲ့သို႕ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏီုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏ အဓိက စီးပြားေရးဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေလးရက္ၾကာ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္အတြင္း မိန္႕ခြန္းႏွစ္ခု ေျပာဆိုခဲ့ရာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ဝင္ေရာက္ရန္၊ သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ဝင္စားေနခ်ိန္တြင္၊ သူ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ား အေၾကာင္း နားေထာင္သိရွိခြင့္ရလိုက္မည့္ အခြင့္အေရးအျဖစ္  အမ်ားစုက ထင္ျမင္လ်က္ရွိၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏွစ္ရွည္မ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ၏ ျပယွဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ ေသာ္လည္း၊ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မည္ကဲ့သို႕ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဆိုေသာ သူ၏ အျမင္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေသးပါ။ ယခု ခရီးစဥ္သည္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းကုမၸဏီ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အလားအလာရွိသူမ်ား အေျခစိုက္သည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႕ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္သည့္အတြက္၊ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အရာ႐ွိမ်ားအေနျဖင့္ ဤ ကဲ့သို႕ လူသိမ်ားသည့္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးပြဲမ်ား၌ သူ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။

ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ Singapore Summit အား စေနေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ တာဝန္ယူတတ္မႈ႐ွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပါႂကြယ္ဝလွေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အစား၊ လူစြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုသာ ပစ္မွတ္ထားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အာ႐ွေဒသ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုမိေစရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူမ၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေျပာၾကားသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ညီညြတ္စြာ လက္ခုပ္တီးၾသဘာေပးသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အေမးအေျဖ အခ်ိန္တြင္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ေၾကာ္ျငာႏွင့္လူထုဆက္ဆံေရးကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ WPP ကုမၸဏီအား တည္ေထာင္သူ Martin Sorrell အပါအဝင္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည္ကဲ့သို႕ အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးခဲ့ၾကပါသည္။

“ကၽြန္မလိုခ်င္တာက အေလးထားမႈရွိၿပီး အသိဥာဏ္ျပည့္ဝတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပဲ” ဟု ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “သာတူညီမွ်မႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြ ေသခ်ာျဖစ္လာေစဖို႕ အတြက္ ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ အေသးစားနဲ႕ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ကို အာ႐ံုစိုက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာမႈ ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ မိုးထက္ခုန္တက္ေနေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ infrastructure မ်ား ေရရာမႈ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ ခ႐ုနီမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ “Specially Designated Nationals” အေယာက္ (၁၀၀) ခန္႕ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ဆက္လက္တည္႐ွိေနသည့္အတြက္ ဝင္ေရာက္လာေသးျခင္း မရွိေသးေပ။

အေမရိကန္-အာဆီယံစီးပြားေရးေကာ္စီ (US-ASEAN Business Council) ၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Anthony Nelson က “လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ လ၊ ၅ လ ေလာက္က မႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ စိတ္မေက်နပ္မႈမ်ဳိးကို အခု ကုမၸဏီေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား  စုစည္းထားမႈသည္ အစုိးရ မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ US$43.6 billion ခန္႕ ရွိၿပီး၊ ၄င္းတို႕အနက္ ေလးပံု သံုးပံုမွာ ေရနံ၊ ဂက္စ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ တို႕ကို ဦးစားေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္ခန္႕က ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းျခင္း အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအထိ ေက်းလက္ေဒသ႐ွိ ျပည္သူမ်ား ၏ ဘဝမ်ားသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳအရ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္ အကိုင္ ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ အား ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္ရွည္ၾကာ ပစ္ပယ္ထားခံရၿပီး၊ အခ်ဳိ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ မၾကာခဏ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်စ္ၾကည္မႈရရွိေရးကိုလည္း ဦးစားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရထဲက လူေတြထဲမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကို စီးပြားေရးအရသာ စဥ္းစားေနတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးဟာ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဘယ္အေျခအေနအထိ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ဖန္တီးႏုိင္မလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ေနပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္သြားခဲ့ပါက လက္႐ွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ႀကိဳဆိုေနသည့္ အေနအထား ေျပာင္းလဲသြားမည္ကို စိတ္ပူေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း သူ၏ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားေနခဲ့ရစဥ္ ၄င္းတို႕၏ အာ႐ံုစိုက္မႈသည္ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၄င္း ပါတီအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိကို သံသယ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ပါတီ၏ အားထားရသူမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အက်ဥ္းခ်ခံထားရၿပီး၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္း၏ မဟာမိတ္မ်ားကို အေလး ေပးထားေသာ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၆% သာ ေနရာရထားေသာေၾကာင့္၊ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒသစ္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းတို႕တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိႏိုင္ေသးေပ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏႈံမႈမ်ား ရရွိလာေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု အမည္တပ္ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ လြန္စြာ အဓိကက်ေၾကာင္း သူ၏ မိန္႕ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသြားၿပီး၊ ယခုလက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ကြဲျပားမည့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူသည္ကိုမူ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားျခင္း မရွိပါ။

Referenced From: Wall Street Journal Article

 

6757 total views, 1 today