ျမန္မာ့အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနနဲ႕ Singapore ႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ National Skill Standard Authority ထူေထာင္ျခင္း

Posted by | July 18, 2012 | News

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းရွိကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားလံုေလာက္ေစေရး၊ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမည့္စီးပြားေရးအနာဂတ္အတြက္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေရးတို႕အတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား စံသတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းပံုစံမ်ားအတိုင္း က်င့္သံုးရန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္းသည္ ျပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအတြင္းက စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Highler Learning Institutes မ်ားနဲ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းရွိအလုပ္သမားမ်ားကို တကယ္အက်ိဳးျပဳမည့္ Vocational Training သင္တန္းမ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Singapore Polytechnic ၏ ေက်ာင္းအုပ္ Mr. Tan Hang Cheong ကို ေနျပည္ေတာ္သို႕ အထူးဖိတ္ေခၚၿပီး စကၤာပူ၏နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈ၊ တိုးတက္မႈဗ်ဴဟာမ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ဘယ္လိုအသံုးခ်ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္ Certified ျဖစ္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားေတြလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ASEAN အျပည့္အ၀ Integrate ပူးေပါင္းဖို႕ရာမယ္ ၂၀၁၅ အမွီ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ လုပ္သားေတြ Industry တိုင္းမွာရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေပးတဲ့ National Certification ပံုစံမ်ိဳးကို စဥ္းစားေနၿပီး အလုပ္သမားေတြလည္း ASEAN တြင္း လြတ္လပ္စြာသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ အလုပ္သမားေတြကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႕ၾကိဳးစားေနပါတယ္။” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႕ပတ္သက္၍ ဦးျမင့္သိန္းက ယခုလိုေျပာၾကားပါသည္။

(PHOTO CREDIT: CNA)

World Bank အဆိုအရ သူ သန္း ၆၀နီးပါးရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ မူလတန္းပညာေရးၿပီးဆံုးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သာ High School တက္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းၿပီးပါသည္။ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြင္သံုးပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားပို႕ခ်ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးေပါင္းစံုလင္စြာရွိေသာ္လည္း ေသခ်ာစိစစ္မျပဳစုမခြဲျခားထားသျဖင့္ အလုပ္သမားေကာ အလုပ္ရွင္မ်ားပါအခက္အခဲေတြ႕ေလ့ရွိေနပါသည္။ “၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႕ ကုမၸဏီေတြက သူတို႕ရဲ႕ဌာန၊ သူတို႕လုပ္ငန္းအတြက္ ၀န္ထမ္းေတြကို Training ေတြေစလႊတ္ပါတယ္။ သင္ယူေစပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တစ္သီးတစ္ျခား သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္္မတို႕ စံသတ္မွတ္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကိုလိုအပ္ေနပါၿပီဟု” Electrical နဲ႕ Welding courses ေတြကို ပို႕ခ်ေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္း၏တာ၀န္ရွိသူ ေဒၚခင္မာေအးက လည္းျဖည့္စြက္ေျပာၾကားပါသည္။

လက္ရွိ အလုပ္သမားဥပေဒသည္ ၁၉၅၀ခုနစ္ကတည္းက ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒတြင္ National Standards တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထားရွိရန္မပါဘဲ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို တိုက္တြန္းယံုမွ်သာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႕အတြက္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ယခုကဲ့သို႕ အလုပ္သမားဥပေဒသစ္မူၾကမ္းတင္သြင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနသည္ Singapore’s Workforce Skills Qualifications (WSQ) စနစ္ကို နမူနာယူ၍ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ အဆိုပါစနစ္သည္ တစ္တိုင္းျပည္လံုးရွိ Industry တိုင္း (ဥပမာ – Engineering, HR, Tourism, Accounting) စသည္တို႕တြင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တိက်တဲ့ Training, Test and Certification ေတြကိုကြပ္ကဲေပးမည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပထမအဆင့္တြင္ Singapore Polytechnic သို႕ ျမန္မာျပည္မွ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ National Skill Standard Authority (NSSA) ဌာနမ ျမန္မာ့၀န္ထမ္း ၃၀ ကိုေစလႊတ္၍ Polytechnic မွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ လိုအပ္သည့္ဘာသာရပ္မ်ား လုပ္ထံုးမ်ားကို သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအသုတ္ကိုေတာ့ စက္တင္ဘာလထဲတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ Workshop တစ္ခုထပ္လုပ္ေပးမွာပါ။

ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ိဳးတူ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈအခမ္းအနားတြင္ Singapore Polytechnic ၏ေက်ာင္းအုပ္ Mr. Tan Hang Cheong မွ ယခုလိုေျပာၾကားသြားပါသည္။ “ဘာသာစကားနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္လုပ္ထံုး ယဥ္ေက်းမႈကြာဟခ်က္ေတြကေတာ့ အဓိကေက်ာ္လႊားရမဲ့အတားအဆီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Right Attitude၊ ၾကိဳးစားတဲ့စိတ္ဓါတ္ထားမယ္ဆိုရင္ လာေရာက္သင္ယူတဲ့လူေတြအားလံုး သင္ၾကားေပးရတဲ့ ဆရာေတြအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးအမ်ားၾကီးျဖစ္ထြန္းမယ္လို႕ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ယခုလိုလာၿပီးကူညီသင္ၾကားျပသေပးရာမွာ သင္ေပးဖို႕သက္သက္သာမဟုတ္ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕လည္း Myanmar လူမ်ိဳးေတြဆီက အမ်ားၾကီးသင္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ ဇြဲရွိရွိပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြၾကိဳးစားစိတ္ထက္သန္မႈေတြကိုလည္းေလးစားပါတယ္။” ယခုျပဳလုပ္မဲ့ ပူးေပါင္း Project ကို စကၤာပူႏိုင္ငံ၏အၾကီးဆံုး ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Temasek Foundation မွ ေဒၚလာ ၂သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာပါ။ “အာရွတစ္ခြင္လံုးမွာ Vocational Training (လုပ္ငန္းခြင္သံုးဘာသာရပ္သင္တန္း) ေတြလုိအပ္ေနပါတယ္။ Academic တကၠသိုလ္ေတြကေန ဘြဲ႕လြန္ပညာရွင္ေတြ အသိပညာရွင္ Scholar ေတြေမြးထုတ္ေနယံုနဲ႕မၿပီးပါဘူး၊ တကယ္ပူးေပါင္းလုပ္မဲ့ အတတ္ပညာရွင္၊ ကြ်မ္းက်င္သူေတြအမ်ားၾကီးရွိမွသာ တိုင္းၿပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Temasek Foundation CEO Benedict Cheong က လည္း အခုလိုေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

MyanmarJobsDB အေနနဲ႕လည္း ျမန္မာ့အလုပ္သမားက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အရည္အေသြးျပည့္ Human Resources အျပည့္အ၀ရွိေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္းအၾကံေပးေ၀ဖန္ေစလိုပါသည္။ အားလံုးပဲ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားရရွိၿပီး အဆင္ေျပႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

Reference: CNA

 

 

 

 

4091 total views, 1 today

Tags: , , , , ,