စင္ကာပူႏိုင္ငံရိွ Singapore Shipping Corporation Limited တြင္ Fleet Quality & Safety Manager Position ၿဖင့္ အလုပ္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ

Posted by | August 28, 2014 | Career Opportunity, News

Singapore Shipping Corporation Limited သည္ Singapore Exchange တြင္ နာမည္ၾကီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ၎တို႕၏ အဓိက၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းၿဖစ္ေသာ Shipping Owing, Ship Management, Shipping Agency, Terminal Operation ႏွင္႔ Logistic Service မ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သင့္အေနၿဖင့္ Ship Management Division တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားပါက Fleet Quality & Safety Manager Position ၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ တိုက္ရိုက္ႏွိပ္ၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/fleet-quality-safety-manager-based-in-singapore/

2155 total views, 2 today

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.